عبادتهای حضرت علی علیه لسلام
29 بازدید
محل نشر: ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی و آموزشی مبلغان/شماره 155
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/21
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عبادتهای حضرت علی علیه السلام از دو منظر: اول: نگاه حضرت به عبادت دوم: عبادت خود حضرت علیه السلام