بیدار شدن
32 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 1:53:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

اگر کسی خود را به خواب زند هیچگاه نمی توان او را بیدار کرد؛ تنها کسانی را می توان بیدار کرد که خواب باشند.