سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ 
مسئول برنامه ریزی آموزشی، مسئول امور اساتید، مسئول آموزش 
1382/07/01 
ادامه دارد 
مدیریتی 
همکاری 
موسسه میثاق لوح و قلم 
از موسسین و معاون آموزش و پژوهش 
1391/11/01 
ادامه دارد 
تبلیغی 
تدریس 
حوزه علمیه شهرستان آشتیان 
مدرس 
1381/07/01 
1382/03/20 
صمدیه 
تدریس 
حوزه علمیه صاحب الامر عج آشتیان 
مدرس 
1382/07/01 
1383/03/12 
احکام مبتلی به 
تدریس 
حوزه علمیه صاحب الامر عج 
مدرس 
1382/07/01 
1383/03/05 
روانخوانی قرآن 
تدریس 
سفیران هدایت 
مدرس 
1391/11/02 
ادامه دارد 
گروههای نویسندگی 
تدریس 
سفیران هدایت قم 
مدرس 
1392/11/01 
1392/03/28 
گروه های مهارتی کلاسداری 
تدریس 
سفیران هدایت قم 
مدرس 
1392/07/01 
1393/03/12 
گروه های مهارتی کلاسداری